Roboto - Fuzzy Black - Polar Blue Mirror

Polar Grey   Grey   Polar Blue Mirror   Brown  

LENS: Polar Blue Mirror

FRAME: Fuzzy Black